Algemene voorwaarden

 Algemene en Specifieke voorwaarden

 

A. Algemene voorwaarden, geldig op alle contracten en verkopen
 • A.1. Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van deze voorwaarden, waarvan slechts van af geweken kan worden mits schriftelijk akkoord van de verkoper.
 • A.2. Een verkoop komt slechts tot stand na de bevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud is gebeurd.
 • A.3. Elke annulering of verbreking van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering of verbreking van de overeenkomst, of indien die niet kan doorgaan door toedoen van de klant, is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20% van de prijs van de bestelling.
 • A.4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • A.5. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van € 50 en met een nalatigheidinterest van 10% per jaar.
 • A.6. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en is het Belgisch recht is steeds van toepassing.
B. Specifieke voorwaarden, geldig bij het design en grafische vormgevening van websites.
 • B1 Beschrijving van het proces:
  • - analyse van de behoeften en wensen van de klant
  • - bespreking eerste ontwerp
  • - bespreking tweede ontwerp
  • - definitieve bespreking en aanvaarding
 • B2. Bij aanvaarding geen verdere betwisting mogelijk over de layout en de elementen van de websitepagina. 
 • B3. Grafische vorming en design van de websitepagina vallen onder copyright van Smoove bvba. Het design of elementen van het design mogen niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden.
 • B4. Geen wijzigingen aangebracht zonder toestemming van de verkoper.
C. Specifieke voorwaarden, geldig voor domein- en site-, server of applicatie-hosting en -onderhoud.
 • C1. De klant blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de gegevens die zich op zijn site, server(s) of applicatie bevinden. Indien mocht blijken dat deze niet in overeenstemming zijn met de Acceptable Use Policy van Smoove, welke te vinden is op http://www.smoove.be AUP of met de geldende wetgeving, heeft Smoove het recht de site, server(s) of applicatie van de klant offline te halen.
 • C2. Smoove heeft het recht deze overeenkomst op te schorten of zelfs te beëindigen indien de klant zich: - niet houdt aan deze Algemene Voorwaarden
  • - indien blijkt dat de klant bewust verkeerde gegevens heeft doorgegeven
  • - indien de klant de dienst-verlening van Smoove schade toebrengt of in gevaar brengt
  • - indien blijkt dat een factuur van een klant 30 dagen na de vervaldag niet volledig betaald is.
 • C3. De leverancier verbindt zich er toe ernaar te streven haar netwerk- en serversystemen 24/24, 7 dagen op 7 toegankelijk te maken voor Internetgebruikers. De leverancier is echter niet verantwoordelijk indien de systemen niet toegankelijk zijn, tenzij expliciet anders overeengekomen in een afzonderlijke SLA (service level agreement).
  De klant kan de eventuele geleden schade (direct of indirect) in geen geval verhalen op de leverancier.
 • C4. Elke overeenkomst loopt over een periode van één jaar. Op de vervaldag van de overeenkomst, wordt ze stilzwijgend verlengd, telkens voor een periode van één jaar. Zowel de klant als de leverancier kunnen de overeenkomst opzeggen door dit minstens twee maanden voor de vervaldag aan de andere partij mee te delen middels een aangetekend schrijven.
 • C5 De leverancier heeft jaarlijks het recht de prijzen aan te passen volgens het algemeen indexcijfer of volgens de evolutie van de marktprijs van de belangrijkste producten of diensten waarvan het afhankelijk is. Hij stelt de klant hiervan minstens twee maand voordat de nieuwe prijzen ingaan, op de hoogte. Indien de prijsstijging meer dan 10% zou bedragen, heeft de klant het recht de overeenkomst aan het einde van de lopende periode stop te zetten. Indien hij zich op dit recht wil beroepen, zal hij dit middels aangetekend schrijven laten weten aan de leverancier, ten laatste 30 dagen voor het ingaan van de nieuwe prijzen.
 • C6. Indien de overeenkomst omvat dat de klant eigen materiaal in een serverruimte van de leverancier plaatst, zal dit specifiek ontworpen zijn om in 19in racks geplaatst te worden, voldoen aan alle Belgische en Europese technische-en veiligheidsvoorschriften, en het materiaal van de leverancier of van andere klanten van de leverancier nooit in gevaar brengen.
  Bovendien zal de klant dit materiaal verzekeren tegen brand- en andere schade (“alle risico’s elektronica”) en zal ze afdoende burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering hebben. Op eenvoudig verzoek zal de klant de leverancier hiervoor de nodige bewijsstukken leveren.
 • C6. De klant zal steeds zelf instaan voor het nemen van de nodige backups. Hoewel de leverancier er alles aan zal doen om data-verlies tegen te gaan, kan geleden schade (direct of indirect) hierdoor nooit verhaald worden op de leverancier.
 • C7. Smoove zal de klant via e-mail technische bijstand leveren voor de installatie en het onderhoud van de site, server(s) of applicatie van klant. Alle bijstand die hierbuiten valt, zal worden gefactureerd tegen het op dat ogenblik geldende uurtarief.
D. Specifieke voorwaarden, geldig bij verkoop van goederen (dit gaat bvb over drukwerk dat je aflevert).
 • D1. Vervoer, verzending en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
 • D2. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing:
  • door de in ontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden. Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.
 • D3. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij binnen de drie maanden na vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn.
 • D4. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de eventuele kosten en interesten.
 • D5. Het risico gaat over van verkoper naar koper op het moment dat de goederen werden overgemaakt.